en/ru
Rezervuoti
Privatumo politika

AMBERTON HOTELS

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes siekiame užtikrinti ypač skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes parengėme Jums šią privatumo politiką, kurioje nurodyta, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip šiuos duomenis gauname, kokios yra Jūsų teisės ir kokia yra Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka.

BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI

Jūsų asmens duomenis tvarko bendri duomenų valdytojai:

UAB „Šventaragio slėnis“

Juridinio asmens kodas  300084300

Adresas: L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, LT-01122, Vilnius, Lietuva

Telefono numeris +370 682 00040

Elektroninio pašto adresas: vilnius@amberton.lt

UAB „Hoteliers Co.”

Juridinio asmens kodas 302306618

Adresas: L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, LT-01122, Vilnius, Lietuva

Elektroninio pašto adresas:

UAB „Klaipėdos“ viešbutis

Juridinio asmens kodas: 140557410

Adresas: Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda, Lietuva

Telefono numeris: +370 46 404 372

Elektroninio pašto adresas: klaipeda@amberton.lt 

UAB „Šventaragio slėnis“ Kauno filialas

Juridinio asmens kodas 303488942

Adresas: Kuzmos g. 8, LT-44280 Kaunas, Lietuva

Telefono numeris: +370 696 44044

Elektroninis paštas: kaunas@amberton.lt

Marabel Holdings Ltd.

Juridinio asmens kodas HE382708

Adresas: Neapoleos g. 1, Oroklinis 7041, Larnaka, Kipras

Elektroninio pašto adresas: amberton@marabelholdingsltd.com.cy

Toliau visi nurodytieji duomenų valdytojai yra vadinami AMBERTON HOTELS arba mes.

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi AMBERTON HOTELS teikiamomis apgyvendinimo, SPA, restorano, konferencijų salių nuomos ir kitomis paslaugomis, įsigyja prekes, arba lankosi interneto svetainėje https://ambertonhotels.com, kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į AMBERTON HOTELS skelbiamas darbo vietas.

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi AMBERTON HOTELS paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi interneto svetainėje https://ambertonhotels.com, kreipiasi į AMBERTON HOTELS dėl paslaugų/ prekių ar kitais tikslais, taip pat kandidatas, dalyvaujantis atrankose į AMBERTON HOTELS skelbiamas darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – AMBERTON HOTELS interneto tinklapis https://ambertonhotels.com.

Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamiesi AMBERTON HOTELS paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydamas užklausos ar rezervacijos formas, tęsdami naršymą Svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

Ši Privatumo politika nėra taikoma, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis ar kitomis rezervacijų sistemomis, pavyzdžiui www.booking.com. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

AMBERTON HOTELS tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių, AMBERTON HOTELS teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi Svetainėje ar kreipiasi į AMBERTON HOTELS.

Jūsų Asmens duomenys tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; Jūsų sutikimu; kai tvarkyti Asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

KAIP MES GAUNAME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, kai:

 • Svetainėje užpildote užklausos ar rezervacijos formas;
 • atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu;
 • pateikiate mums užsakymą AMBERTON HOTELS teikiamoms paslaugoms įsigyti;
 • kitu būdu kreipiatės į AMBERTON HOTELS;
 • bendraujate su AMBERTON HOTELS per socialinius tinklus ar tiesiog stebite AMBERTON HOTELS veiklą socialiniuose tinkluose;
 • naudojatės AMBERTON HOTELS viešbučio kambarių užrakto kortelėmis.
 • AMBERTON HOTELS Jums teikia paslaugas.

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai:

 • per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojate rezervacijai atlikti, tokius kaip www.booking.com ir kitus;
 • iš Jūsų kelionių agento ar kito asmens, kuris užsako Jums AMBERTON HOTELS teikiamas paslaugas;
 • iš socialinės žiniasklaidos platformų ar internetinių apžvalgų;
 • AMBERTON HOTELS grupės įmonių;
 • iš AMBERTON HOTELS duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių.

Asmens duomenys gali būti generuojami, kai naudojatės paslaugomis ar dėl jų teiraujatės, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas, prekes, apsilankote Svetainėje.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad, neturėdami Jūsų Asmens duomenų, tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, suteikti paslaugų, parduoti prekių ar išrašyti sąskaitų, negalėsime atlikti.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl be Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims mes neteiksime, išskyrus šiuos asmenis:

 • AMBERTON HOTELS grupės įmonėms;
 • ginčo atveju – teisines paslaugas AMBERTON HOTELS teikiantiems asmenims;
 • auditoriams, kitiems konsultantams;
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams, rezervacijų paslaugų teikėjams;
 • mokėjimo paslaugų teikėjams (bankams, kredito įstaigoms, mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams ir kt.);
 • internetinių rezervavimo kanalų, kuriuos naudoja duomenų subjektas rezervacijai atlikti, tokių kaip www.booking.com ir kitų, valdytojams paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu;
 • Jūsų kelionių agentui ar kitam asmeniui, kuris užsako Jums AMBERTON HOTELS paslaugas, paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau kituose Jums teikiamuose ar su Jumis sudaromuose dokumentuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

AMBERTON HOTELS Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais: paslaugų/prekių užsakymo ir teikimo, tiesioginės rinkodaros, klientų aptarnavimo, kambarių rezervavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos, Svetainės tobulinimo, AMBERTON HOTELS žinomumo skatinimo, viešbučio AMBERTON HOTELS reitingo ir svečių nuomonės analizės, skundų nagrinėjimo, paslaugų tobulinimo (įskaitant svečių elgsenos stebėjimą), turto ir asmenų apsaugos tikslu, vidaus administravimo, skolų išieškojimo ir administravimo; teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, santykių su klientais ir partneriais palaikymo; buhalterinės apskaitos; sutarčių administravimo ir vykdymo; užklausų administravimo; darbuotojų paieškos tikslais.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS, KURIŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO AMBERTON HOTELS

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei Jūs priklausote kuriai nors žemiau nurodytai asmenų grupei:

 • asmenys, kurie naudojasi AMBERTON HOTELS paslaugomis ir prekėmis ar užsako AMBERTON HOTELS paslaugas ir prekes kitiems asmenims ar kuriems yra užsakytos AMBERTON HOTELS paslaugos ir prekės;
 • asmenys, kurie lankosi Svetainėje https://ambertonhotels.com;
 • asmenys, kurie bet kokiu būdu bendrauja su AMBERTON HOTELS ar tiesiog stebi AMBERTON HOTELS veiklą socialiniuose tinkluose;
 • asmenys, kurie pateikia savo nuomonę apie AMBERTON HOTELS ar pateikia AMBERTON HOTELS įvertinimus socialinės žiniasklaidos platformose;
 • asmenys, kurie sutiko gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ar duomenų rinkimo metu neprieštaravo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietas;
 • AMBERTON HOTELS pirkėjai, verslo partneriai, darbuotojai, tiekėjai.

AMBERTON HOTELS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais AMBERTON HOTELS gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant:

 • duomenų subjekto vardas, pavardė,
 • gimimo data, amžius,
 • tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta,
 • telefono numeris,
 • adresas, valstybė,
 • el. paštas,
 • įsigyjama paslauga/ prekė,
 • įsiregistravimo ir išsiregistravimo AMBERTON HOTELS viešbutyje data,
 • informacija apie kartu gyvenančius asmenis,
 • duomenų subjekto pageidavimai (maisto ir pan.),
 • nuolaidos kodas,
 • rezervacijos numeris,
 • papildomai užsakytos paslaugos,
 • parašas,
 • IP adresas,
 • Svetainės naršymo istorija ir data,
 • kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui,
 • atsiliepimai ir AMBERTON HOTELS įvertinimai socialinės žiniasklaidos priemonėse,
 • duomenų subjekto įpročiai, susiję su AMBERTON HOTELS teikiamomis paslaugomis,
 • duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse,
 • vaizdo įrašai,
 • informacija, gauta Jums naudojantis AMBERTON HOTELS viešbučio užrakto kortelėmis,
 • duomenys apie Jūsų sveikatos būklę,
 • kitas duomenų kategorijas.

Detalesnė informacija apie kitas duomenų kategorijas pateikta atskiruose Privatumo politikos skyriuose.

SVEIKATOS DUOMENŲ TVARKYMAS

Tam, kad tinkamai suteiktume Jums Jūsų užsakytas sveikatingumo paslaugas, AMBERTON HOTELS tvarko duomenis apie Jūsų sveikatos būklę. Šiame skyriuje nurodytu tikslu gautą informaciją apie Jūsų sveikatą mes saugome konfidencialiai ir su kitais asmenimis nesidaliname.

DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIJĘS SU ĮMOKŲ SURINKIMU

Siekdami užsitikrinti, jog Jūs atsiskaitysite už mūsų teikiamas paslaugas mes:

 • naudojamės įmokų surinkimo paslaugas teikiančių subjektų paslaugomis. Šiam tikslui mes Jūsų identifikacinius duomenis, užsakymo duomenis ir el. pašto duomenis pateikiame įmokų surinkimo paslaugas teikiantiems subjektams, kurie sąskaitą su nuoroda apmokėjimui išsiunčia Jūsų el. pašto adresu;
 • renkame Jūsų kredito/ debeto kortelės duomenis. Gavę Jūsų kredito/ debeto kortelės duomenis mes patikriname Jūsų kredito limitą.

Duomenis, susijusius su įmokų surinkimu, mes tvarkome tik paslaugų apmokėjimo garantijos tikslais (mūsų teisėtas interesas).

Jums atšaukus, pakeitus užsakymą ar esant kitoms mokėjimų grąžinimo sąlygoms, grąžiname Jums pinigus tiesiogiai per komercinį banką.

VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKYMAS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS, VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU

Mes vykdome vaizdo stebėjimą mūsų viešbučiuose, siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto AMBERTON HOTELS ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo stebėjimą mes organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga mūsų viešbučių teritorija (patalpa, patalpos dalis). Stebima mūsų viešbučių patalpų vidus ir įėjimai į viešbutį.

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., taip pat mūsų viešbučių kambariuose nevykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba AMBERTON HOTELS darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar AMBERTON HOTELS turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus viešbutis teikia tik policijai.

UŽRAKTO KORTELE GAUTŲ DUOMENŲ TVARKYMAS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS, VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU

Siekiant užtikrinti, kad Jūsų lankymasis AMBERTON HOTELS viešbutyje būtų saugus, turto ir asmenų apsaugos, vagysčių prevencijos tikslu AMBERTON HOTELS vykdo praėjimo kontrolę. Praėjimo kontrolė vykdoma Jums naudojantis AMBERTON HOTELS išduota kambario užrakto kortele ir kodu.

Kambario užrakto kortelė ir kodas fiksuoja Jūsų išėjimą/ patekimą į AMBERTON HOTELS viešbučio kambarį. Jūsų viešnagės metu, mes priskiriame Jums užrakto kortelės ir kodo numerį, nustatome jos galiojimo laikotarpį.

Duomenys, gauti Jums naudojantis kambario užrakto kortele bei kodu, gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba AMBERTON HOTELS darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar AMBERTON HOTELS turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Pateikdami mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, galite sutikti arba nesutikti, kad šie Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo atvertas jis ar jame esanti nuoroda.

Gavę Jūsų sutikimą, mes siųsime Jums informaciją AMBERTON HOTELS ir kitų susijusių įmonių siūlomas paslaugas ir prekes.

Jei Jūs iš mūsų jau įsigijote prekę ar rezervavote/įsigijote paslaugas, taip pat jeigu esate su mumis sudarę sutartį ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių prekių ar paslaugų. Tokiu atveju Jūs bet kada galite atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums el. paštu privacy@amberton.lt, arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš AMBERTON HOTELS gauto naujienlaiškio apačioje.

Mums duotą sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami el. paštu privacy@amberton.lt, arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš AMBERTON HOTELS gauto naujienlaiškio apačioje.

AMBERTON HOTELS VIEŠBUČIO REITINGO IR SVEČIŲ VERTINIMO ANALIZĖ BEI SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS PASLAUGŲ TOBULINIMO TIKSLAIS

AMBERTON HOTELS gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, gautus per socialinės žiniasklaidos platformas (tokias, kaip „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kitas) arba internetines apžvalgas (pvz., „TripAdvisor“) siekiant išnagrinėti Jūsų skundus ar reaguoti į teigiamus atsiliepimus apie mus, stebėti savo reputaciją internete, tam, kad šių priemonių pagalba galėtume įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę. Šiame skyriuje nurodytais tikslais, Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto AMBERTON HOTELS intereso pagrindu.

Šiame skyriuje nurodytu tikslu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriais Jūs pasidalinate su mumis arba paskelbiate socialinėje žiniasklaidoje, arba kitose internetinėse apžvalgose apie mus.

JŪSŲ ELGSENOS STEBĖJIMAS IR ANALIZĖ PASLAUGŲ TOBULINIMO TIKSLAIS

Jums apsistojus AMBERTON HOTELS, mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, kiek kartų Jūs buvote apsistoję AMBERTON HOTELS, kada, kokią kainą mokėjote už paslaugas, ką užsisakėte į viešbučio kambarį bei kokias papildomas paslaugas užsisakėte. Šiuos duomenis tvarkome siekdami įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę bei pasiūlyti Jums pritaikytas paslaugas kitą kartą, kai apsistosite AMBERTON HOTELS. Šiame skyriuje nurodytais tikslais, Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto AMBERTON HOTELS intereso pagrindu.

DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIGYJANT DOVANŲ KUPONĄ

Mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie kupone nurodytą paslaugą/ prekę, Jūsų elektroninio pašto adresą, dovanų kupono galiojimo datą, atsiskaitymo duomenis, kai perkate dovanų kuponą. Jei dovanų kuponą perkate kitam asmeniui, mes taip pat tvarkome kupono gavėjo vardą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO AMBERTON HOTELS TIKSLU

Potencialūs AMBERTON HOTELS darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) AMBERTON HOTELS pateikia šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą, vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą. Apie Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus Jus informuosime pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu. Su Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.

Jei Jūs susisiekiate su AMBERTON HOTELS per socialinės žiniasklaidos priemones, pvz., LinkedIn, socialinio tinklo valdytojas Jūsų domėjimąsi AMBERTON HOTELS skelbiamomis pozicijomis gali tvarkyti socialinio tinklo valdytojo politikoje nustatytais tikslais.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią AMBERTON HOTELS skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią AMBERTON HOTELS skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus atvejį, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų AMBERTON HOTELS darbuotojų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu AMBERTON HOTELS darbuotojui, susisiekdami su AMBERTON HOTELS telefonu ar elektroniniu paštu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIKSLAIS SUSIJUSIAIS SU COVID-19 GALIOJANČIAIS RIBOJIMAIS

Jei lankotės AMBERTON HOTELS restoranuose, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę ir telefono numerį. Minėti duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, nebūsite įleidžiami į AMBERTON HOTELS restoranus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis tvarkysime sutarties, paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo sutarties, paslaugų teikimo pasibaigimo arba santykių pabaigos, vykdydami  su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius AMBERTON HOTELS reikalavimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų subjekto sutikimo pagrindu AMBERTON HOTELS tvarko asmens duomenis nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo ne ilgiau nei 5 metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdama duomenų subjektui pranešimus apie panašias AMBERTON HOTELS prekes ar paslaugas teisėto intereso pagrindu, AMBERTON HOTELS tvarko asmens duomenis sutarties su duomenų subjektu galiojimo metu ir 3 metus po sutarties pabaigos ar prekės/paslaugos įsigijimo (vienkartinio prekės/ paslaugos pirkimo atveju) arba iki tol, kol duomenų subjektas paprieštarauja dėl tokių AMBERTON HOTELS pranešimų gavimo.

Kandidatų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją AMBERTON HOTELS, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Telefoninių pokalbių įrašus, daromus aptarnavimo gerinimo tikslu, AMBERTON HOTELS saugo ne ilgiau nei 14 dienų

Svečių elgsenos stebėsenos metu surinktus duomenis paslaugų tobulinimo ir pritaikymo prie svečių poreikių tikslais AMBERTON HOTELS tvarko ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio kontakto su duomenų subjektu.

Mokėjimo kortelių duomenis saugome 4 dienas po išvykimo. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. atliktų rezervacijų mokėjimo kortelių duomenys saugomi iki 1000 dienų nuo išvykimo.

Jūsų asmens duomenis, gautus per socialinės žiniasklaidos platformas arba internetines apžvalgas siekiant išnagrinėti Jūsų skundus ar reaguoti į teigiamus atsiliepimus apie mus, stebėti savo reputaciją internete, tam, kad šių priemonių pagalba galėtume įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę, AMBERTON HOTELS tvarko ne ilgiau kaip 1 metus nuo tokių duomenų surinkimo.

Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis, asmens duomenys, gauti naudojantis užrakto kortele, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos.

Duomenys apie sveikatos būklę yra saugojami teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Duomenys apie Jūsų miegą, kurie nėra įtraukiami į ligos kortelę, ištrinami nedelsiant po paslaugų suteikimo.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), tokiu atveju saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius AMBERTON HOTELS reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys gauti vykdant Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais saugomi ir tvarkomi ne ilgiau nei 21 dieną nuo tokių duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys AMBERTON HOTELS buhalterinės apskaitos, teisines, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kitas paslaugas, taip pat viešbučių valdymo sistemų valdytojams ir viešbučių rezervavimo sistemos valdytojams.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal AMBERTON HOTELS nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. AMBERTON HOTELS, pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išsaugotų asmens duomenų paslaptį.

BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti ne tik šioje Privatumo politikoje nurodyti duomenų valdytojai, tačiau ir kiti duomenų valdytojai (t.y. bendri duomenų valdytojai, kaip ši sąvoka suprantama Reglamento 26 straipsnyje), pavyzdžiui, kitos AMBERTON HOTELS grupės įmonės.

Su bendrais duomenų valdytojais esame sudarę susitarimus, su kurių esminėmis nuostatomis turite teisę susipažinti, kreipdamiesi į AMBERTON HOTELS. Jums paprašius mes pateiksime Jums bendrų duomenų valdytojų kontaktinę informaciją.

Kai Jūsų duomenis tvarkome kartu su kitais duomenų valdytojais, Jūs galite naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą

Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu:

 1. žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz., telefonu);
 2. raštu (elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra laikytina, kaip teikiama raštu).

Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi

Jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Gavę Jūsų prašymą, nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi AMBERTON HOTELS, ar ne. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus mes galime pratęsti, atsižvelgdami į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma nei AMBERTON HOTELS parengta elektroninė ar popierinė forma, AMBERTON HOTELS gali imti mokestį, kurį sudarys AMBERTON HOTELS patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.

Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs

AMBERTON HOTELS nedelsdama praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai

AMBERTON HOTELS nedelsdama praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą mes Jus informuosime apie tai elektroninių ryšių priemonėmis. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu apribotą duomenų tvarkymą, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs bet kada turite teisę atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdami mums el. paštu privacy@amberton.lt arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš AMBERTON HOTELS gauto naujienlaiškio apačioje.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų AMBERTON HOTELS pateiktas sutikimas.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“)

Jūs turite teisę reikalauti, kad AMBERTON HOTELS ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis dėl Reglamento 1 dalyje numatytų priežasčių.

Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime, o Jūsų asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Ši teisė negali būti įgyvendinta, jeigu asmens duomenis privalome saugoti pagal įstatymus.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi į mus dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, Jūs turite nurodyti, ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums AMBERTON HOTELS tvarkomus Jūsų asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba AMBERTON HOTELS vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turi kreiptis į AMBERTON HOTELS dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus AMBERTON HOTELS priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui

Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. AMBERTON HOTELS veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus.

Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

KREIPIMOSI Į AMBERTON HOTELS TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet kopijos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į AMBERTON HOTELS duomenų apsaugos pareigūną. Kreipiantis į AMBERTON HOTELS duomenų apsaugos pareigūną paštu, rekomenduojame ant voko užrašyti, kad korespondencija skirta AMBERTON HOTELS duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite AMBERTON HOTELS apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

AMBERTON HOTELS įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

AMBERTON HOTELS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

AMBERTON HOTELS yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse LinkedIn ir Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs  pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone LinkedIn ir/ar Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius AMBERTON HOTELS paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip LinkedIn, Facebook paskyrų administratorius, AMBERTON HOTELS parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas, suteikdamas galimybę sukurti AMBERTON HOTELS paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus esminius nustatymus, ir tokiu būdu AMBERTON HOTELS negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas AMBERTON HOTELS sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti AMBERTON HOTELS, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant AMBERTON HOTELS paskyroje ar skaitant AMBERTON HOTELS pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į AMBERTON HOTELS pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti AMBERTON HOTELS pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su AMBERTON HOTELS per socialinį tinklą, apsilankant AMBERTON HOTELS paskyroje socialiniame tinkle ar stebint AMBERTON HOTELS įrašus jame, AMBERTON HOTELS gauna informaciją apie Jus. AMBERTON HOTELS gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo AMBERTON HOTELS parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, kiek esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

REZERVACIJŲ SISTEMOS

Apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas AMBERTON HOTELS Jūs galite užsakyti ne tik naudodamiesi mūsų rezervacijų sistema, tačiau ir naudodamiesi išorinėmis rezervacijų sistemomis, tokiomis, kaip www.booking.com ir pan.

AMBERTON HOTELS gali gauti Jūsų užsakymus, pateiktus per tokias išorines rezervacijų sistemas, tačiau išorinėse rezervacijų sistemose Jūsų teikiami asmens duomenys pirmiausia yra tvarkomi šių išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Mes neatsakome už tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Todėl, prieš pateikiant bet kokius duomenis išorinėse rezervacijų sistemose, rekomenduojame išsamiai susipažinti su išorinių rezervacijų sistemų valdytojų asmens duomenų privatumo politika.

INTERNETINĖS APŽVALGOS

Mes vertiname Jūsų atsiliepimus internetinėse apžvalgose (pvz., „TripAdvisor“), tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad internetinėse apžvalgose Jūsų teikiami asmens duomenys yra tvarkomi internetinių apžvalgų valdytojų. Mes neatsakome už tai, kaip Jūsų asmens duomenis tvarko internetinių apžvalgų valdytojai. Todėl prieš pateikiant bet kokius duomenis ar rašant atsiliepimus internetinėse apžvalgose, rekomenduojame išsamiai susipažinti su internetinių apžvalgų valdytojų asmens duomenų privatumo politika.

SLAPUKAI

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas, išsaugoti Jūsų užbaigtas ar nebaigtas rezervacijas, kad galėtumėte prie jų vėliau sugrįžti. Slapukai leidžia AMBERTON HOTELS teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu AMBERTON HOTELS Svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines (įskaitant ir išorines rezervacijų sistemas ar internetines apžvalgas), kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai, mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Jei Jūsų sutikimą gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

STATISTIKA

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų Svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose už Europos Sąjungos ribų.

KITOS NUOSTATOS

Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad AMBERTON HOTELS kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. AMBERTON HOTELS gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje https://ambertonhotels.com.

Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2021-05-21.